1. Postanowienia ogólne

a) Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.CSP.net.pl;

b) Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Internetowego realizowane są przez firmę CSP Sebastian Pisarski z siedzibą w Łodzi;

c) Właścicielem i administratorem strony internetowej www.CSP.net.pl jest firma CSP Sebastian Pisarski, ul. Cebertowicza 55, 91-164 Łódź, NIP 7260032934, REGON 473039240;

d) Wszelkie informacje umieszczone na stronie www.CSP.net.pl dotyczące oferowanych artykułów, poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z rozumieniem art. 71 Kodeksu Cywilnego;

2. Definicje

Serwis Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem: www.CSP.net.pl;

Właściciel - Właściciel i administrator strony internetowej www.CSP.net.pl;

Użytkownik – Osoba korzystająca z usług realizowanych przez Właściciela strony www.CSP.net.pl za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

Zamówienie – zlecenie wykonania usługi złożone przez Użytkownika, przy pomocy narzędzi oferowanych przez Sklep Internetowy;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego www.CSP.net.pl;

3. Warunki korzystania z Serwisu Internetowego.

1) Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu;

2) Z Serwisu Internetowego mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, tj. posiadający konto założone w Serwisie Internetowym. Aby je założyć należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny, w tym również podać aktualny adres mailowy;

3) Użytkownikiem Serwisu Internetowego mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne, o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Serwisu Internetowego dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Użytkownikiem Serwisu Internetowego nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. W przypadku, gdy czynności prawne za pośrednictwem Serwisu Internetowego dokonywane są przez osobę nie spełniającą wyżej wymienionego warunku, obciążają one wyłącznie tę osobę;

4) Właściciel Serwisu Internetowego może pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu Internetowego w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy:

a) podane podczas rejestracji przez Użytkownika dane są niezgodne z prawdą;

b) za pośrednictwem Serwisu Internetowego Użytkownik dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

c) Użytkownik dopuścił się innych czynności, które zostaną uznane przez Właściciela za naruszające obowiązujące przepisy prawa lub godzące w dobre imię Właściciela;

Użytkownik, który został pozbawiony możliwości korzystania z Serwisu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela.

5) Użytkownikowi zabrania się:

a) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

b) przekazywania treści niezgodnych z prawem, w tym propagujących przemoc i naruszających dobra osobiste osób trzecich;

c) rozsyłania i umieszczania za pośrednictwem Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej tzw. spamu;

d) posługiwania się materiałami, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich;

e) korzystać z Serwisu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz Właściciela;

4. Zamówienia i ich realizacja.

1) Zamówień w Serwisie Internetowym może dokonać tylko i wyłącznie Użytkownik posiadający założone konto.

2) Przedmiotem zawarcia umowy z Właścicielem są materiały i usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Użytkownika podczas składania Zamówienia w Serwisie Internetowym;

3) Aby w/w umowa została zawarta i Zamówienie zostało złożone należy:

a) poprzez wybór i kliknięcie ikony „zamów” przy produktach oferowanych w Serwisie Internetowym Użytkownik zostanie przekierowany do panelu „Zamówienia”, gdzie dokonuje wyboru metody płatności, dostawy i przesłania pliku graficznego;

b) uruchomienie przycisku „zamów” powoduje automatycznie przesłanie na adres mailowy podany w danych kontaktowych podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające w szczególności: numer zamówienia, opis przedmiotu Zamówienia, adres i termin wysyłki oraz sumaryczną cenę brutto wraz z metodą płatności.

4) Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji, jeśli spełnione będą poniższe warunki:

a) zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji;

b) pliki przesłane przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia spełniają wymogi techniczne określone na stronie www.CSP.net.pl i zostały zaakceptowane przez Użytkownika, przy czym akceptacja wszystkich przesłanych prze Użytkownika plików oznacza jednocześnie oświadczenie woli Użytkownika zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem Serwisu Internetowego;

c) została zaksięgowana na koncie Właściciela płatność za Zamówienie albo wybrano metodę płatności „za pobraniem”.

5) Od zawartej umowy nie można odstąpić ani zwrócić towarów, jeżeli Zamówienie zostało właściwie zrealizowane przez Właściciela.

6) Zamówienia z wybraną formą płatności „za pobraniem”, dla których nie dokonano akceptacji plików ważne są przez 30 dni, po upływie których będą usuwane.

7) Zamówienia w Serwisie Internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Dokładne terminy realizacji Zamówienia są widoczne w Serwisie Internetowym.

8) Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.

9) Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do Użytkownika „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Użytkownika w Agencji Reklamowej CSP (Al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź) przez okres 30 dni, co nie zmienia faktu, że firma CSP Sebastian Pisarski może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Użytkownika.

10) W przypadku, gdy Zamówienie zostało opłacone przelewem a następnie anulowane (przed przyjęciem do realizacji), zwrot środków pomniejszonych o kwotę opłaty administracyjnej w wysokości 34,99zł brutto nastąpi w terminie 14 dni od anulowania.

5. Płatność i dostawa

1) Użytkownicy dokonujący zakupów w Serwisie Internetowym mogą dokonać płatności:

a) za pomocą systemu PayU;

b) przelewem bankowym;

c) za pobraniem;

2) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

3) Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

4) Dokonując zakupów w Serwisie Internetowym www.CSP.net.pl Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

6. Reklamacje

1) Podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów ani inne błędy w plikach przesłanych przez Użytkownika.

2) Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego zamówienia na stronie „zamówienie”. Reklamacji można również dokonać z każdej podstrony klikając link „reklamacje” znajdujący się u dołu w stopce strony www.CSP.net.pl.

3) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

4) Termin zgłoszenia reklamacji upływa z 7 dniem roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Użytkownika.

5) Firma CSP Sebastian Pisarski zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia, liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W w/w terminie zostanie udzielona odpowiedź, będąca podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Użytkownik zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Użytkownika, firma CSP Sebastian Pisarski jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Użytkownik jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

6) Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane Zamówienie wynosi 100% jego wartości.

7) Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 15.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

8) Właściciel dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Użytkownika. W procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, z tego powodu w podczas druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Zamówienia dostarczonego przez Właściciela.

9) Ze względu na różnice wyświetlania kolorów przez monitory a technologią druku, porównywanie kolorystyki wydruku z widoczną na ekranie komputera jest niewłaściwe. Niezgodność kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji.

10) Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

a) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm;

b) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm;

c) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm;

d) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm;

e) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm;

f) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.

11) Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

12) Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, w trakcie procesu technologicznego stosowane jest bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd wykonawcy Zamówienia.

13) Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak w/w protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji.

14) Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego PrzyjaznyDruk.pl są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych w Serwisie Internetowym. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

15) Firma CSP Sebastian Pisarski nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przesyłek przez przewoźników, za pośrednictwem których realizowana będzie dostawa przesyłek do Użytkownika.

7. Materiały do druku (pliki).

1) Firma CSP Sebastian Pisarski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść materiałów przesłanych przez Użytkownika do druku, w szczególności nie odpowiada za naruszenie praw autorskich przez Użytkownika

2) Firma CSP Sebastian Pisarski dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach wyłącznie za zgodą i wiedzą Użytkownika.

3) Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Właściciela Serwisu Internetowego. Warunki techniczne przygotowania plików dostępne są na stronie www.CSP.net.pl.

4) Błędy merytoryczne, ortograficzne lub wynikające w niewłaściwego przygotowania plików do druku w żadnym razie nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

5) Dane przesyłane do Serwisu Internetowego archiwizowane są bezterminowo, za wyjątkiem plików graficznych Użytkowników , które będą usuwane po 2 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania.

6) Właściciel Serwisu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Użytkownika plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku przez Użytkownika następuje przekazanie Zamówienia do realizacji.

7) Właściciel Serwisu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Użytkownika poprawnych danych.

8. Postanowienia końcowe.

1) Składając zamówienie w Serwisie Internetowym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.

2) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych.

3) Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą CSP Sebastian Pisarski a Użytkownikiem jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy CSP Sebastian Pisarski.

4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.